• ברוכים הבאים לאתר www.yes-please.co.il (להלן: "Yes, Please!" או "האתר"). בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר או שימוש בשירות או במידע מכל סוג שהוא שקיים באתר ו/או ביישומיו באינטרנט או בכל מדיה תקשורתית אחרת (לרבות מדיה סלולארית), הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש בYes, Please!, כמפורט להלן (להלן - "תנאי השימוש").

 • תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים הן ברשת האינטרנט והן בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית ו/או סלולארית, טלויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים תכני האתר ו/או יישומיו, בשינויים המחויבים.

 • תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מפעיל אתר Yes, Please! (להלן: "מפעיל האתר") לבין כל אדם או גוף שיעשה שימוש בYes, Please! ו/או במנוע החיפוש בYes, Please! ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר (להלן - "משתמש"). לפיכך, משתמש הנכנס לYes, Please! ו/או לקישור לאתר Yes, Please! ו/או שיבצע פעולה כלשהי בYes, Please! ו/או במנוע החיפוש בYes, Please! ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הניתן ו/או המוצג באתר ו/או באמצעות האתר ו/או בכל יישום של האתר בכל מדיה שהיא (לרבות אך לא רק, טלויזיה ותקשורת סלולארית), מצהיר כי קרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים לתנאי השימוש, ומסכים לפעול לפיהם.

 • באתר מופעלים, בין השאר, מנוע חיפוש להשוואת מחירים וקישורים (Links) לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי מכירות של ספקים שמציעים למשתמש מוצרים ו/או שירותים (להלן - "צדדים שלישיים"). מפעיל האתר איננו מתחייב להציג ו/או לשלב את הנתונים של כל הצדדים השלישיים הפועלים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא.

 • מפעיל האתר ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה באתר מכירות של צד שלישי כלשהו, לעיין ככלל בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ אותו צד שלישי באתר שלו, ובמידה והצד השלישי הנו ספק או מוכר מוצרים ו/או שירותים (להלן - "ספק"), לעיין בפרט בתנאי השימוש באתר המכירות של אותו ספק.

 • האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.

 • האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

 • הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

 • האתר איננו אתר מכירות ומפעיל האתר לא ייחשב כמוכר.

 • אתרי האינטרנט ו/או תכנים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי המכירות המוצגים באתר ו/או אשר עלו מתוצאות החיפוש באתר אינם בבעלות האתר ו/או מפעיל האתר ואינן מופעלים על ידו, ונמצאים באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים ו/או בעלי אתרים אלה ומפעיליהם.

 • המידע ו/או השירותים ו/או המיצג שמתקבל באמצעות האתר מוצג למשתמש כפי שהם (as is), כפי שהתקבל אצל מפעיל האתר ו/או כפי שהוא מוצג ו/או מופץ על ידי הצדדים השלישיים ו/או על ידי ספק, ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של מפעיל האתר בתכניו ו/או בדרך הצגתו של המידע ו/או השירות הנ"ל, והוא נמצא באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ו/או של אותו ספק. מפעיל האתר אינו ולא יהא אחראי לנכונות ומהימנות המידע ו/או השירותים הניתנים ו/או המוצגים באתר לרבות פרטים אודות הצד השלישי ו/או הספק, מהות המוצרים ו/או השירותים, איכות המוצרים ו/או השירותים, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי ו/או ספק ו/או יצרן של מוצר ו/או שירות כלשהו.

 • מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל פעולה מכל סוג שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי ו/או ספק כלשהו, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או הספק ו/או אודות אתר המכירות של מי מהם, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של ספק, באמצעות קישור מYes, Please!.

 • מפעיל האתר לא יהא אחראי להתקשרות שתווצר בין משתמש לבין צד שלישי ו/או ספק, ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים שניתנים ו/או מוצעים על ידי צד שלישי ו/או ספק, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שמציע צד שלישי ו/או ספק.

 • המידע באתר מוצג בתום לב כפי שהוא נערך (As Is) על-ידי הצדדים השלישיים ו/או הספקים. הנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש של מנוע החיפוש באתר ו/או המקושרים על-ידי האתר, נערכים ומפותחים על ידי אנשים ו/או גופים עליהם אין למפעיל האתר כל שליטה. תוצאות החיפוש המופיעות במנוע החיפוש באתר מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב של האתר בהסתמך על הנתונים הנאספים מהצדדים השלישיים, ואין מפעיל האתר אחראי לתוכנם. בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.

 • מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע, שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי ו/או ספק, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. בנוסף על כך, האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לאספקתם של המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידי בעלי אתרי מכירות ו/או לטיבם ו/או איכותם של מוצרים ו/או שירותים אלה.

 • המידע שמוצג בYes, Please! איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.

 • מנוע החיפוש של Yes, Please! מאפשר למשתמש למצוא מידע אודות שירותים או מוצרים שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן - "מידע פוגע"). הואיל ואין ביכולתו של מפעיל האתר לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר, לא יהא מפעיל האתר ו/או מי מטעמו אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש עקב חשיפת המשתמש למידע הפוגע, ומפעיל האתר מסיר כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מכירות הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר.

 • בYes, Please! קיימת מערכת כלי עזר לתועלת המשתמש (להלן: "כלי עזר"), אשר השימוש בהם הינו, אישי, סובייקטיבי ונתון לשיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. מפעיל האתר איננו מעורב בכל דרך שהיא בנתונים או בתכנים או כל מידע אחר שמתקבל באמצעות כלי העזר. מפעיל האתר לא יהא אחראי כלפי צד ג' ו/או המשתמש בשל השלכות השימוש בכלי העזר ובתכנים המוצגים באמצעות כלי העזר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר, למחוק כל תוכן ו/או למנוע ו/או לנקוט בכל צעד אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת שימצא כי נעשה או עלול להיעשות שימוש בלתי ראוי והולם בכלי העזר שבאתר.

 • מפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש - הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

 • מפעיל האתר איננו מייצר מידע אלא משמש כמנוע חיפוש המשווה מידע שיתקבל על ידי צדדים שלישיים ; לפיכך, אין לראות במפעיל האתר כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.

 • מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים הסלולאריים ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

 • תוצאות שירותי החיפוש של האתר מסופקים כמו שהם (As Is) כפי שנתקבלו מצדדים שלישיים, ללא אחריות מכל סוג שהוא של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו. מפעיל האתר אינו אחראי לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים.

 • מפעיל האתר אינו אחראי לאבטחה ברשת האינטרנט ובאתר, ואינו אחראי לאמינות, דייקנות וביצוע של שירותי החיפוש באתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או בערוצי המדיה השונים בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ויישומיו, אשר נפגמו שלא עקב מעשה של Yes, Please!. מפעיל האתר אינו אחראי על שום מידע או ייעוץ שנתקבל דרך שירותי החיפוש באתר, ואינו אחראי לשירותים או מוצרים המתקבלים או מוצגים באתר, או מתקבלים דרך כל קישור המסופק על ידי האתר ו/או שירותי החיפוש באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יעשה מפעיל האתר כמיטב יכולתו, ובהתאם לשיקול דעתו, לטפל בתלונות של גולשים אשר מקורן בטענות כלפי ספקי שירותים ו/או מוצרים באתר.

 • מפעיל האתר מציג מידע בנוגע למוכרים בישראל בלבד, אלא אם נאמר אחרת במפורש.

שימוש באתר

 • מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם, מפעיל האתר יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

 • מפעיל האתר אוסר על שימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק.

 • רישומי המחשב של מפעיל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

פרסומות

 • מפעיל האתר לא יישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. מפעיל האתר יסיר או ימנע פרסום, שנוגד את האמור בדין, מהמועד בו ייוודע למפעיל האתר במפורש כי הפרסומת או מידע אחר נוגד את האמור בדין.

 • פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד מפעיל האתר, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

 • כל האמור בתקנון האתר ביחס להגבלת אחריות מפעיל האתר יחול על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים.

 • כמשתמש פעיל באתר Yes, Please! אשר מבקש לקבל הצעות מחיר מספקים שונים תקבל גם מידע פרסומי. התקשרויות אלה שלך מול בית העסק הינם בגדר משא ומתן ולא בגדר פרסומת. פרסומים נוספים שישלחו אלייך באמצעות אתר www.yes-please.co.il ישלחו רק לאחר שאישרת שקראת תקנון זה. במידה ותבחר שלא לקבל פרסומות נוספות במדיית הדואר האלקטרוני, ה-SMS וכל מדיה אחרת, תוכל לבקש זאת באמצעות כלי ההסרה ותוך 72 שעות לא תקבל הודעות פרסומת מאתר Yes, Please!.

קניין רוחני

 • למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, icons (אייקונים) וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האתר בעצמו או שהזכויות בהם הועברו למפעיל האתר מצד שלישי.

 • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש.

 • מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

 • פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

מדיניות פרטיות

 • מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

 • מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם אף גוף שלישי ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש. עם זאת עשוי מפעיל האתר לחלוק מידע מתומצת על המשתמש, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים. לדוגמא, באיזו תדירות משתמש מבקר באתר, או אילו מילים הן הנפוצות ביותר בשימוש במנוע החיפוש באתר. מפעיל האתר יחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ"ש, חוק, או צו בימ"ש.

 • בשימוש באתר ובמנוע החיפוש בו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש. מפעיל האתר יכול להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו יעדכן מפעיל האתר את דף זה כך שמשתמש תמיד יוכל לדעת על המידע שנאסף.

 • בכל מקרה של צורך בשאלות ו/או בירורים מוזמנים המשתמשים ליצור קשר בכתובת הדוא"ל שלנו היא: info [at] yesplease . co . il.

 • מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר, כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

 • מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

ברירת דין וסמכות שיפוט

 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בהרצליה ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

אתר זה משתמש ב'עוגיות' לצרכים שונים. פרטים נוספים בהצהרת הפרטיות

סמל נגישות

תפריט נגישות